پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

فراخوان همایش ملی اربعین پژوهی، جهت اطلاع اعضای هیئت علمی و دانشجویان محترم

با احترام به پیوست فراخوان " همایش ملی اربعین پژوهی"، جهت اطلاع اعضای هیئت علمی و دانشجویان محترم ایفاد می گردد.


نظرات کاربران