پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

دریافت فایلهای آموزش مجازی

ورودی 98 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 95
آموزش ابتدایی- یک علوم تربیتی یک علوم تربیتی یک علوم تربیتی یک
آموزش ابتدایی-دو علوم تربیتی دو علوم تربیتی دو علوم تربیتی دو
آموزش ابتدایی سه علوم تربیتی تکمیل ظرفیت علوم تربیتی سه  
آموزش ابتدایی چهار عربی علوم تربیتی تکمیل ظرفیت  
آموزش ابتدایی پنج ریاضی یک عربی یک  
آموزش ابتدایی شش ریاضی  تکمیل ظرفیت عربی دو  
آموزش ابتدایی هفت زیست شناسی ادبیات فارسی  
آموزش ابتدایی هشت الهیات الهیات  
ادبیات فارسی یک ******    
ادبیات فارسی دو راهنمایی و مشاوره یک    
زیست شناسی راهنمایی و مشاوره دو    
فیزیک ادبیات    
الهیات یک      
الهیات دو      
راهنمایی و مشاوره      

 

 

                    چند نکته در مورد دروس معارف اسلامی

 

                    *قابل توجه کلیه دانشجویان محترم درس سلامت،بهداشت و صیانت از محیط زیست پردیس  رجایی

                    **مراحل ورود به صفحه شخصی درس سلامت ، بهداشت و صیانت از محیط زیست

 

 


نظرات کاربران