پردیس شهید رجایی آذربایجان غربی

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
به منظور تسهیل فرآیند کسورات و تسویه حساب دانشجویان

جلسه هماهنگی مسئولین مالی اداره کل آموزش و پرورش با مسئولین مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی
به منظور تسهیل فرآیند کسورات و تسویه حساب دانشجویان

جلسه هماهنگی مسئولین مالی اداره کل آموزش و پرورش با مسئولین مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

به منظور تسهیل فرآیند کسورات و تسویه حساب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در استان، جلسه هماهنگی با دعوت از تیمی ...

کمک هزینه مهد کودک و ازدواج

کمک هزینه مهد کودک و ازدواج

احتراماً عطف به نامه شماره 220/7348 - 15/08/95 اداره کل امورمالی خواهشمنداست با توجه به برنامه ریزی جهت پرداخت ...